Gairm airson Luchd-Ealain Dràma / Call for Drama Artists

CONTACT US

Gaelic Arts Officer
Glasgow Life, 20 Trongate, Glasgow, G1 5ES
0141 287 8967

Gairm airson Luchd-Ealain Dràma / Call for Drama Artists

Gairm airson Luchd-Ealain Dràma

 
A bheil thu nad neach-ealain dràma a bu mhath leasachadh is mìneachadh a dhèanamh ?
Nam bu mhath leat leasachadh is mìneachadh a dhèanamh air do:
 

• sgriobt ùr

• cleas seasamh

• sgeidsichean goirid

• fèin-labhairt

• leughadh bho Dhealbh-chluich Ghàidhlig stèidhichte

• ruith thairis air obair ùr eadar-theangaichte, no 

• Macbeth ann an Gàidhlig  …… dh’fhaodadh seo a bhith air do shon-sa!  

 

Tha Ceòl ’s Craic an teis-mheadhain sòisealta nan ealan Ghàidhlig ann an Glaschu. Mar phàirt de ar club ealain mìosail, tha prògram measgaichte againn de fhilmichean, bùithtean-obrach, cafaidhean còmhraidh agus ceòl beò co-aimsireil Gàidhlig. Bidh seusan 11/12 de Cheòl ’s Craic air a chur air bhog air an 10mh Sultain 2011 anns an dachaigh àbhaisteach againn ann an Ionad nan Ealan Cho-aimsireil, agus tha sinn fìor thoilichte cothroman coileanaidh neo-fhoirmeil a thairgsinn tron iomairt ùr againn, Dràma ’s Craic. Chan eil cuideam sam bith ga chur air neach a thaobh coileanaidh agus thèid fàilte a chur air gach ìre eòlais coileanaidh.

 

Cinn-latha:  10 Sultain; 19 Samhain; 26, 27, 28 Faoilleach; 25 Gearran; 30/ 31 Màirt; 28mh Giblean;  26mh Cèitean

Cuiribh fios gu  rona.macdonald@glasgowlife.org.uk

*******************************************************************************************

Call for Drama Artists

 

Are you a drama artists who would like to develop or profile your work?  If  you are working on …

 

• a new script

• stand up routine

• short sketch

• monologue

• reading from an established Gaelic Play

• rehearsing a new translation work or

• dusting down the cobwebs of your (Gaelic!) Macbeth ……this could be for you! 

 

Ceol ‘s Craic is the social hub for Gaelic arts in Glasgow.  As part of our monthly arts club we have a varied programme of film screenings, workshops, conversation cafes and live contemporary Gaelic music.  The 11/12 season at Ceol ‘s Craic will be launched on 10th September 2011 at our home the Centre for Contemporary Arts and we are delighted to announce informal performance opportunities through our new initiative Drama ‘s Craic. No pressure for a finished product and all levels of performance experience welcome

Dates:  Sept 10; Nov 19; Jan 26, 27, 28; Feb 25; Mar 30/ 31; April 28th; May 26th

 
Glasgow Life Logo
CONTACT US