Gaelic Plans
 • You are here: Home
 • Gaelic Plans

Gaelic Plans

World Pipe Band Championships

Plana Ealain Ghàidhlig 2011 - 2014

Tha ar Plana anns a’ Ghàidhlig agus anns a’ Bheurla (dà-chànanach, teacsa taobh ri taobh).

Gaelic Arts Plan 2011- 2014

Our Plan is available in Gaelic and English (bilingual, side by side text).

 

Ro-Innleachd nan Ealain Ghàidhlig (2011 -2014) - Maoineachadh Ur.

Tha Glaschu Beò air maoineachadh fhaotainn bho Bhòrd na Gàidhlig (£23,500) gus taic a chur ri Ro-Innleachd nan Ealan Ghàidhlig, ann an com-pàirteachas le buidhnean nàiseanta agus com-pàirtichean air feadh a'bhaile. Am measg nam air feadh a'bhaile. Am measg nam pròiseactan tha:

 • Cafaidhean còmhraidh air feadh a'bhaile
 • Òrain Ghàidhlig - leasachadh goireas airson taic a thoirt do luchd - teagaisg ag adhartachadh Òrain Ghàidhlig anns an àrd-sgoil Ghàidhlig anns an àrd-sgoil Ghàidhlig
 • Fèis dràma ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu do sgoilearan àrd-sgoile
 • Prògram fad bliadhna de bhùithean-obrach airson Sgrìobhadh Cruthachail do dh'inbhich agus do dhaoine òga
 • Prògram obrach gus taic a chur ri faicsinneachd na Gàidhlig mar ullachadh mu choinneamh Geamannan a'ChoFhlaitheis 2014

Ma tha ùidh aig an tachartas, fèis no àite agad ann an toirt aoigheachd do chafaidhean còmhraidh no leasachadh soidhnichean Gàidhlig, cuir fois gu: rona.macdonald@glasgowlife.org.uk

 

Gaelic Arts Strategy (2011 - 2014) - New Funding

Glasgow Life has received funding from Bòrd na Gàidhlig (£23,500) to suport the Gaelic Arts Strategy, in partnership with national agencies and citywide partners. Projects include:

 

 • City-wide conversation cafes
 • Gaelic song - the development of a resource to aid teachers to promote Gaelic Song in the Ghàidhlig secondary school
 • A drama festival at Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu for high school pupils
 • Annual Gaelic Literature Festival extending to a two day event
 • A year long programme of Creative Writing workshops for adults and young people.
 • A programme of work to support the visibility of Gaelic in preparation for the Commonwealth Games 2014

 

If your event, festival or venue is interested in hosting conversation cafes or developing Gaelic signage please contact rona.macdonald@glasgowlie.org.uk

 

 

 

 
Glasgow Life Logo
CONTACT US