Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept

Ealain Ghàidhlig | Gaelic Arts

Ealain Ghàidhlig | Gaelic Arts

Dates

To be confirmed

(Teacsa Gàidhlig gu h-ìosal)

Glasgow Life is committed to Gaelic Arts; leading, supporting and promoting a range of creative opportunities for Gaelic in the city including events, projects, workshops, funded opportunities and partnerships across Glasgow and beyond.
The programme, built on our Gaelic Arts Strategy, offers Gaelic and non-Gaelic speakers alike the chance to encounter and enjoy performances, artworks, participation, creative opportunities and more, all rooted in and exploring Gaelic culture.

The latest from Gaelic Arts >

More about Glasgow Life’s Gaelic offering across sports, libraries and learning >

 

Tha Glaschu Beò dealasach a thaobh nan Ealainean Gàidhlig; a’ stiùireadh, a’ toirt taic do agus ag adhartachadh raon de chothroman cruthachail airson na Gàidhlig anns a’ bhaile, leithid thachartasan, pròiseactan, bùthan-obrach, cothroman maoinichte, agus com-pàirteachasan air feadh Ghlaschu agus nas fhaide air falbh.

Tha am prògram, a chaidh a thogail air ar Ro-innleachd Ealainean Gàidhlig, a’ toirt cothrom do luchdlabhairt na Gàidhlig agus daoine aig nach eil i, coinneachadh agus tlachd fhaighinn bho thaisbeanaidhean, obair ealain, com-pàirteachadh, cothroman cruthachail agus eile, uile a’ rannsachadh cultar na Gàidhlig agus freumhaichte ann.

An naidheachd as ùire bho Ealainean Gàidhlig>

Barrachd mu dheidhinn tairgse Ghàidhlig Glaschu Beò thairis air spòrs, leabharlannan agus ionnsachadh>