Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept

GUIR! 2022 Artists chosen

Read this call-out in Gaelic

Tuilleadh fiosrachaidh (Glaschu)

GUIR! Gairm airson Luchd-ealain is Buidhnean

The GUIR! programme, which aims to develop new Gaelic work across disciplines, has selected the artists that will be taking part this year.

English language text below

Tha prògram GUIR! a tha ag amas air obair ùr Ghàidhlig a leasachadh tarsainn chuspairean, air an luchd-ealain a thaghadh a bhios a’ gabhail pàirt am-bliadhna:

Haraidh Rothach
Bidh Haraidh Rothach, neach-ionnsachaidh Gàidhlig agus neach-ealain gnìomhaidh, ag obair a dh’ionnsaigh gnìomhadh dealbhaichte a tha a’ tarraing air eachdraidh phearsanta fhèin agus com-pàirt a Shinn-sheanar anns an Dàrna Cogadh Boer. Ag obair còmhla ri Neach-ealain Gàidhlig, bidh e a’ rannsachadh sgeulachdan mu Ghàidheil Ghlaschu a chaidh a thogail don arm, a’ dèanamh ceangal eadar seo agus an cuimhneachan cogaidh ann am Pàirc Cheilbhinn, agus aig an aon àm a’ sgrùdadh àite nan clasaichean riaghlaidh agus a’ bhuaidh a bha aig sin air na clasaichean obrach, an cumhachd agus am beairteas.

Caitlin NicChoinnich
Bidh Caitlin NicChoinnich, neach-ealain le Gàidhlig a tha a’ tighinn am bàrr, ag obair còmhla ri Sarah McWhinney agus Innis Chonnel a dh’ionnsaigh film goirid a chruthachadh gus rannsachadh a dhèanamh air sgìrean Gàidhlig Alba, ath-leasachadh fearainn, di-choillteachadh agus cùis-èiginn na gnàth-shìde. A’ cothlamadh an cleachdaidhean mar luchd-ealain, bidh iad ag obair le beò-dhealbhadh stad, stàlachadh pròiseact air pupaideachd faileis agus saorsainneachd, gus stoidhle glè eadar-dhealaichte de sheanchas agus fuaim a chruthachadh.

Maite Gomez
Tha na traidiseanan ann am beul-aithris a tha co-ceangailte ris a’ Bhean-nighe ann an saoghal na Gàidhlig agus As lavandeiras ann an Galicia làidir agus beartach, ach cha mhòr air an dìochuimhneachadh mar nì sònraichte ann an cultar na dà dhùthcha san latha an-diugh. Ann an Alba agus ann an Galicia, tha an seanchas a’ bruidhinn air creutair fionn-sgeulach a tha neo-shaoghalta agus ma thachras tu air a’ Bhean-nighe, ’s e fàisneachd de bàs no manadh air cunnart a th’ ann.
Bidh Maite Gomez ag obair le stuth agus ìomhaighean den Bhean-nighe agus còmhla ri dà neach-ealain, fear Gàidhealach agus tè Galician, bidh i a’ rannsachadh agus a’ leasachadh pìos ùr, a’ cruthachadh oran da-chànanach le dannsa no gluasad. Tha dòchas ann gur e seo a’ chiad ìre air co-obrachadh eadar Galicia agus Alba, a’ cleachdadh beul-aithris co-roinnte airson cleachdadh ealaineach gus guth a thoirt do na boireannaich bhon an latha a bha ann is an latha a tha ann.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The GUIR! programme, which aims to develop new Gaelic work across disciplines, has selected the artists that will be taking part this year.

Harry Ross
Gaelic learner and performance artist Harry Ross will work towards a devised performance that draws on his own personal history and his Great-Grandfather’s participation in the Second Boer War. Working with a Gaelic Artist he will research stories of Glaswegian Gaels who joined the military, connecting this to the war memorial in Kelvingrove Park whilst investigating the role of the ruling classes and how that affected the working classes, their power and wealth.

Caitlin MacKenzie
Gaelic speaking and emerging artist Caitlin MacKenzie will work with Sarah McWhinney and Innis Chonnel working towards the creation of a short film to explore Gaelic Scotland, land reform, deforestation and the climate crisis. Combining their artists practices they will work with stop animation, project installation shadow puppetry and carpentry to create a very distinct style of storytelling and sound.

Maite Gomez
The folklore traditions connected to the bean-nighe (washerwoman) and the As Lavandeiras in Galicia are a rich and largely forgotten cultural phenomena. The washerwoman in both Gaelic Scotland and in Galicia folklore traditions have a range fo other worldly characteristics from being foretellers of death, portents of danger for those who meet them and also having magical and mystical qualities.
Working with both the material and associated images of the Bean-nighe, and with Gaelic and Galician artists, Maite Gomez will research and develop a new piece of song and movement in both languages. This will be the first stage in what is a planned collaboration between Galicia and Gaelic Scotland by using the shared folklore for creative practice that gives voice to the women of the past and the present.

 

Tha GUIR! air a lìbhrigeadh le Glaschu Beò agus na phàirt den Ro-innleachd Ealain Ghàidhlig (ceangal an seo) airson Plana Gàidhlig Comhairle Baile Ghlaschu. Bidh GUIR! ag obair ann an com-pàirteachas le Thèatar Nàiseanta na h-Alba, Sabhal Mòr Ostaig, Conservatoire Rìoghail na h-Alba agus Tramway. Tha GUIR! air a mhaoineachadh le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.

GUIR! is delivered by Glasgow Life and part of the Gaelic Arts Strategy for Glasgow City Council’s Gaelic Language Plan.  GUIR works in partnership with The National Theatre of Scotland, Sabhal Mòr Ostaig, Royal Conservatoire of Scotland and Tramway. GUIR! is funded with support from Bòrd na Gaidhlig.

Glasgow Life is grateful for the support of Bòrd na Gàidhlig GLIAF fund.