Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept

Coronavirus (Covid-19) – Latest Information

Coronavirus - Latest Information

GUIR! – 7 Luchd-ealain Ùr air an Ainmeachadh! | 7 New Artists Announced!

Tha prògram GUIR! a tha ag amas air obair ùr Ghàidhlig a leasachadh tarsainn chuspairean, air an luchd-ealain a thaghadh a bhios a’ gabhail pàirt am-bliadhna.

Image: Photo by Judith Parrott

The GUIR! programme, which aims to develop new Gaelic work across disciplines, has selected the artists that will be taking part this year. 

(English language text can be found below the Gaelic text)

Tha prògram GUIR! a tha ag amas air obair ùr Ghàidhlig a leasachadh tarsainn chuspairean, air an luchd-ealain a thaghadh a bhios a’ gabhail pàirt am-bliadhna. As t-earrach/t-samhradh seo, tha am prògram a’ cur taic ri seachd pròiseactan a tha gan leasachadh, trì bho Choimhearsnachdan Cruthachail Ghlaschu Beò: prògram Neach-ealain air Mhuinntearas, a tha a’ faotainn taic a bharrachd bho GUIR! Chaidh ceithir luchd-ealain eile a thaghadh bho ghairm poblach o chionn ghoirid.

Mu Dheidhinn luchd-ealain Choimhearsnachdan Cruthachail a’ neartachadh eileamaidean Gàidhlig de am muinntearas, le taic bho phrògram GUIR!

Martin O’ Connor – Pollokshields (Uàrd 6)
Is e pròiseact conaltraidh poblach a th’ ann am Pollokshields Pantoum, air a stiùireadh leis an dràmadair agus am bàrd, Màrtainn O’Connor, a tha a’ coimhead ri dàn coimhearsnachd mòr-sgèile a chruthachadh ann am mòran chànanan na sgìre. Is e neach-ionnsachaidh Gàidhlig a th’ ann, agus tha e air crìoch a chur o chionn ghoirid air a’ Chùrsa Adhartais aig Sabhal Mòr Ostaig. Rè a mhuinntearais, bidh Màrtainn a’ rannsachadh eachdraidh na Gàidhlig san sgìre – ainmean àite, luchd-còmhnaidh a bh’ ann, eachdraidh togail ann am Pollokshields agus a’ faicinn a bheil ceanglaichean làidir sam bith leis a’ Ghàidhlig. San dàrna àite, bidh e a’ rannsachadh structaran Gàidhlig bàrdachd thraidiseanta gus tuilleadh stuth agus beachdan a tharraing a-steach do chruthachadh an dàin.

Alasdair Satchel is Tim Morozzo – Dennistoun (Uàrd 22)
Pròiseact pod-chraolaidh is togail-dhealbh a tha a’ glacadh chuimhneachain mu Dennistoun, Sighthill agus Haghill aig àm atharrachaidh. Is e neach-labhairt Gàidhlig a th’ ann an Alasdair agus còmhla ri Tim bu thoigh leotha dearbh-aithnean Gàidhlig sna sgìrean a chomharrachadh. Cò a tha a’ labhairt Gàidhlig gu làithreach san sgìre? Cò na Gàidheil a tha air a bhith san uàrd san àm a dh’fhalbh? Dè tha an cànan a’ ciallachadh do mhuinntir na sgìre a-nis? Ciamar a tha e a’ freagairt air an iomadachd chànanach san sgìre?

Cruinneachadh BIT - Baillieston (Uàrd 20)
Is e coimhearsnachd chiùil thraidiseanta Albannach a th’ ann an Cruinneachadh Bit a bhios a’ teagasg ceòl, òrain agus dannsa traidiseanta do sgoiltean agus sgoiltean-àraich agus ann an suidheachadh cùram dachaigh. Brosnaichidh seo barrachd conaltraidh san àm ri teachd ann an cultar na h-Alba. Tha iad an dòchas gnìomhaidhean agus toraidhean bho ionnsachadh nan sgoiltean a roinn leis a’ choimhearsnachd nas fharsainge. Bidh iad a’ ruith bhùithtean-obrach air òrain Ghàidhlig a bharrachd do chlann agus inbhich agus a’ cruthachadh sreath de bhidiothan goirid de dh’òrain / abairtean Gàidhlig a dh’fhaodte a chur gu diofar choimhearsnachdan agus coimhearsnachdan eadar-mheasgte. Bidh iad sin a’ gabhail a-steach àireamh nas àirde sa cheud de dh’òrain agus ceòl Gàidhlig sna cuirmean-ciùil againn.

Mun luchd-ealain a chaidh a thaghadh bho ghairm GUIR! mu dheireadh:

Tòmas Keyes is Mìcheal Newton
Is e sgrìobhadair graifiti, sgrìobhaiche agus neach-dèanamh pàipear-craicinn a th’ ann an Tòmas Keyes, ann an co-obrachadh leis an sgoilear Ghàidhlig, Mìcheal Newton. Tha am pròiseact aca, Tarraing Na Brìghe, a’ tarraing a-mach brìgh cultar litreachais àrsaidh Gàidhlig a dh’fhaicinn mar a ghabhas e fhighe a-steach don cho-chomann cho-aimsireil. Le bhith a’ dèanamh dheuchainnean le stoidhle ghrafaigeach làmh-sgrìobhainnean eileanach agus gan coimheasgadh le litreachadh graifiti co-aimsireil, tha Tòmas a’ taisbeanadh mar a tha nuadhasan sgrìobhaichean Gàidhlig nam Meadhan Aoisean a’ toirt buaidh air an dòigh sa bheil sinn a’ cleachdadh an aibidil san latha an-diugh. Thèid eòlas Mhìcheil air na seann-sgeulan bho thùs Gàidhlig a chleachdadh gus dreuchdan ùra a rannsachadh airson an Tuatha De Danann agus le chèile tha iad ag amas air àite co-aimsireil a chruthachadh do na caractaran àrsaidh.

Judith Parrott is Gillebride MacilleMhaoil
A’ Chailleach: ban-dia na sìde, cruthaidhear Alba agus dèanadair bheanntan. Bidh Judith a’ rannsachadh àite na Cailliche mar Bhan-dia na Sìde a thaobh càs na gnàth-shìde agus COP26. Tha am pròiseact a’ ceasnachadh mar as urrainn spèis do eòlas traidiseanta agus conaltradh leis an fhàsach, gnìomhadh fhiosrachadh ann an dèiligeadh COP26 ri èiginn gnàth-shìde. Ann an co-obrachadh le Gillebrìde MacIlleMhaoil, agus ann an co-theacsa mar a tha sìde a’ cothlamadh le miotas-eòlas Gàidhlig, bidh Judith cuideachd a’ rannsachadh A’ Chailleach ann an ainmean-àite na h-Alba agus na sgeulachdan Gàidhlig a thàrmaich na h-ainmean sin.

Alicia Matthews ann an co-obrachadh le Eoghan MacLeòid agus Anna Chaimbeul
Cruthaichidh an neach-ealain obair claisneach-lèirsinneach a tha a’ sgrùdadh na machrach ann am Bràgair, air taobh siar Eilean Leòdhais. Seo a’ mhachair mu dheireadh ann an Leòdhas agus na Hearadh a tha fhathast ga h-àiteach. Is e amas an neach-ealain ceistean mu thoradh bìdh co-aimsireil a sgrùdadh ri taobh pròiseasan àiteachais fad-amail, a tha a’ toirt seachad ceangal don àm a dh’fhalbh. Dè tha e a’ ciallachadh a bhith ag obrachadh an aon fhearann ’s a bha do shinnsearan o chionn fhada? A bheil leantainneachd àiteachais air a’ mhachair na chomharra den t-strì air seann nòsan agus cultar na Gàidhlig a chumail beò?

Màiri NicIlleMhoire
Tha ùidh aig Màiri NicIlleMhoire ann a bhith a’ dèanamh ceangal ealantach le sluagh Sami a dh’fhaicinn mar as urrainn do na Gàidheil agus sluagh Sami iomlaid, roinn agus ionnsachadh bho chèile. Tha cothrom ann air iomlaid chultarach inntinneach a tha freumhaichte gu domhainn sna dearbh-aithnean sin, anns an t-suim air fearann a ghleidheadh, an dà chuid gu poilitigeach agus air sgàth atharrachadh gnàth-shìde, agus tarraing còmhla gu co-obrachail gus oideachadh agus dìon a dhèanamh air na tha gar fàgail mar a tha sinn. Bu thoigh leatha am beachd a rannsachadh a thaobh pìos de ealain lèirsinneach a chruthachadh, a’ cleachdadh stuthan bhon dà chruth-tìre agus traidiseanan gus spèis do Mhàthair na Cruinne a rannsachadh mar mheadhan air ar cànanan a chumail beò. Bheir rèiteachaidhean tuath-cheòl is ciùil bhon dà chultar, le taic liricean/bàrdachd buaidh air an àm guire.

 

Le taic-airgid bho Bòrd na Gàidhlig tro GLIAF

________________________________________

The GUIR! programme, which aims to develop new Gaelic work across disciplines, has selected the artists that will be taking part this year. This spring/summer, the programme is supporting seven developing projects, three from Glasgow Life’s Creative Communities: Artist in Residence programme, who receiving additional support from GUIR! Four further artists were selected from a recent public call out.


About the Creative Communities artists enhancing Gaelic elements of their residency with support from the GUIR! programme:

Martin O’ Connor – Pollokshields (Ward 6)
The Pollokshields Pantoum is a public engagement project led by playwright and poet Martin O’Connor, who proposes to create a large-scale community poem in the many languages of the area. He is also a Gaelic learner and has recently completed the Cùrsa Adhartais at Sabhal Mòr Ostaig. During the residency Martin will research the history of Gaelic in the area – the place names, former residents, the history of the construction of Pollokshields and see if there are any strong links to the Gaelic language. Secondly, he will research traditional poetic Gaelic structures to draw more material and ideas into the construction of the poem.

Alasdair Satchel & Tim Morozzo – Dennistoun (Ward 22)
A podcast and photography project capturing memories of Dennistoun, Sighthill & Haghill at a time of change. Alasdair is a Gaelic speaker and with Tim they would like to identify Gaelic identities in the areas. Who is a current Gaelic speaker in the area? What Gaels has been in the ward in the past? What does the language mean to the people of the area now? How does it fit into the linguistic diversity of the area?

The BIT Collective - Baillieston (Ward 20)
The Bit Collective are a Scottish traditional music community who will be teaching traditional music, song and dance to schools and nurseries and in a care home setting. This will encourage future engagement in Scottish culture. They hope to share performances and outputs from the schools’ learning with the wider community. They will run extra Gaelic song workshops for children and adults and create a series of short videos of Gaelic songs/phrases that could be sent to different and diverse communities. They will include a higher percentage of Gaelic song and music in our concerts.

About the artists selected from the recent GUIR! call-out:

Thomas Keyes & Michael Newton
Thomas Keyes is a graffiti writer, scribe and parchment maker working in collaboration with Gaelic scholar Michael Newton. Their project Tarraing Na Brìghe draws out the essence of ancient Gaelic literary culture to see how it can be woven into contemporary society. By experimenting with the graphic style of Insular manuscripts and blending them with contemporary graffiti lettering Thomas demonstrates how the innovations of Medieval Gaelic scribes influence how we use the alphabet today. Michael’s knowledge of the Gaelic origin legends will be used to explore new roles for the Tuatha De Danann and together they aim to create a contemporary role for the ancient characters.

Judith Parrott & Gillebride Macillemhaoil
The Cailleach: goddess of the weather, creator of Scotland and maker of mountains. Judith will explore the role of The Cailleach as Weather Goddess with reference to the climate crisis and COP26. The project questions how respect for traditional knowledge and engagement with wilderness can inform action to the climate crisis being addressed by COP26. In collaboration with Gillebride MacMillan, and in the context of how weather combines with Gaelic mythology, Judith will also research The Cailleach in place names in Scotland and the Gaelic stories that generated those names.

Alicia Matthews in collaboration with Euan Mcleod and Ann Campbell
The artist will create an audio-visual work that examines the machair in Bragar, on the westside of the Isle of Lewis. This is the last remaining machair on Lewis and Harris that continues to be cultivated. The artist’s aim is to examine questions of contemporary food production alongside long standing local agricultural processes that provide a connection to the past. What does it mean to work the same land as your distant ancestors? Is the continuation of the cultivation of the machair a symptom of the struggle to keep traditions and the Gaelic culture alive?

Màiri Morrison
Màiri Morrison is interested in connecting artistically with Sami people to see how Gaels and Sami people can exchange, share and learn from each other. There is an opportunity for an interesting cultural exchange that is deeply rooted in these identities, the plight to preserve lands, both politically and because of climate change, and collaboratively pull together to educate and protect what makes us who we are. She’d like to explore the idea of creating a piece of visual art using materials from the two mutual landscapes and traditions to explore respect for Mother Earth as a means for our languages to survive. Folk and musical arrangement from both cultures, accompanied with lyrics/poetry will influence the incubation period.


Supported by Bord na Gàidhlig through GLIAF funding