Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept
..ach iadsan a bha ‘n Glaschu/ .. but they who were in Glasgow

Home What's on

..ach iadsan a bha ‘n Glaschu/ .. but they who were in Glasgow

THIS EVENT HAS EXPIRED

Home What's on

..ach iadsan a bha ‘n Glaschu/ .. but they who were in Glasgow

THIS EVENT HAS EXPIRED

Glasgow-Wide

Dates and times

Friday 3 August 2018
6:00PM - 7:00PM

Tachartas eile a-muigh a’ comharrachadh triùir bhàird Ghàidhlig, Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair, Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir agus Somhairle MacGill-Eain, tro òrain, briathran agus ceòl.  

Bheir Comhairle nan Leabhraichean còmhla tachartas feasgair sònraichte mar phàirt de phròiseact Glaschu.net agus gus an 50mh ceann-bliadhna aca a chomharrachadh, ag obair gu nàiseanta ach stèidhichte ann an Glaschu. 
Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus Comhairle nan Leabhraichean.

**************

An outdoor event to celebrate three Gaelic poets Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair, Donnchadh Ban Mac an t-Saoir and Somhairle MacGill-Eain with songs, words and music.

Gaelic Books Council will bring together a bespoke early evening event as part of the Glaschu.net project and to mark their 50th anniversary, working nationally but based in Glasgow.

Venue

Queen’s Park Poetry Garden

G42 8DA