Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept

Ceanglaichean Gàidhlig Eile - Other Gaelic Links

The following are partners through our Gaelic Language Plan:

 

Glasgow City Council Draft Gaelic Language Plan

Our aim is – a sustainable future for Gaelic in Glasgow.

Glasgow City Council’s third Gaelic Language Plan, from 2018 to 2022, will be built around five priorities:

  • the provision of Gaelic education and learning inour schools and early years centres
  • the promotion of a positive profile and status for the Gaelic language
  • the fostering of higher ambition and standards in our people and services
  • the provision of Gaelic arts across the city’s communities
  • the promotion of the social and economic benefits of Gaelic

This draft Plan reinforces our commitment to the Gaelic language. We welcome Gaelic and its special place in the diverse linguistic landscape of this city; welcome the educational, cultural and economic benefits that it gives
our citizens; and welcome our central role in creating a sustainable future for the language in Scotland.

Gaelic Language Plan (English)

Is e ar n-amas – soirbheachadh seasmhach fhaotainn don Ghàidhlig ann an Glaschu san àm ri teachd.

Bidh an treas Plana Gàidhlig aig Comhairle Baile Ghlaschu bho 2018 gu 2022, air a thogail timcheall air còig prìomhachasan:

  • foghlam agus ionnsachadh na Gàidhlig a sholarachadh nar sgoiltean agus nar n-ionadan tràth-bhliadhnaichean
  • ìomhaigh agus inbhe dheimhinneach don Ghàidhlig adhartachadh
  • àrd-amasan agus ìrean mathais nas àirde adhartachadh nar daoine agus nar seirbheisean
  • ealain Ghàidhlig a sholarachadh air feadh coimhearsnachdan a’ bhaile
  • buannachdan sòisealta agus eaconamach na Gàidhlig adhartachadh

ha an dreachd Plana seo ag ath-dhaingneachadh ar dealais a thaobh na Gàidhlig. Tha sinn a’ cur fàilte air a’ Ghàidhlig agus an t-àite sònraichte a th’ aice ann an dealbh-tìre chànanach agus eadar-mheasgaichte a’ bhaile-mhòir seo; a’ cur fàilte air na buannachdan oideachail, cultarach agus eaconamach a tha i a’ toirt do na saoranaich againn; agus a’ cur fàilte air a’ phrìomh àite a th’ againn ann an cruthachadh seasmhachd don chànan ann an Alba san àm ri teachd.

Gaelic Language Plan (Gàidhlig)