Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept

Ionnsachadh Gàidhlig - Gaelic Learning

Glasgow Life offers sessions for adults that range from introducing learners to basic vocabulary to becoming more adept at interaction in Gaelic concerning personal interests or current events. We are currently reviewing our offer and will be adding more as the year progresses.

For further information on any of these opportunities or to register an interest please email gaeliclearning@glasgowlife.org.uk or telephone Stephen Foster on 0141 287 2839.

Tha Glaschu Beò a’ tabhann chlasaichean do dh’inbhich bho ìre tòiseachaidh gus an ruig iad ìre far am bi iad comasach air beagan Gàidhlig a labhairt agus sgileil ann an conaltradh mu chùisean pearsanta no tachartsan làthaireil. Tha sinn gu làithreach a’ dèanamh ath-sgrùdadh air ar tairgse agus a’ cur barrachd ris mar bhios a’ bhliadhna a’ dol air adhart. 

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu na cothroman sin no airson ùidh a chlàradh, cuiribh post-dealain gu gaeliclearning@glasgowlife.org.uk no cuiribh fòn gu Stephen Foster air 0141 287 2839.

Adult Classes Glaschu Beò Levels 1 – 5

Clasaichean Inbheach Ghlaschu Beò Ire 1- 5

These sessions run on various nights at various locations and run for 12 weeks, cost is £60 per learner/block.

Bidh na clasaichean seo gan cumail air diofar oidhcheannan ann an diofar àiteachan agus bidh iad a’ ruith fad 12 seachdainean. Cosgaidh gach sreath £60 do gach oileanach.

Level 1
You will be introduced to basic vocabulary relating to everyday situations and very basic phrases describing yourself. You will learn to talk, in simple terms, about the weather, eating and drinking and visiting the shops. You will also learn about counting in Gaelic, time, days of the week and where you are from using place names in Gaelic.

ÌRE 1
Cuiridh tu eòlas air stòr-fhacail bhunaiteach co-cheangailte ri suidheachaidhean làitheil agus abairtean glè bhunasach ag innse mud dheidhinn fhèin. Ionnsaichidh tu còmhradh ann an dòigh shìmplidh mun aimsir, ithe agus òl agus tadhal air na bùithtean. Ionnsaichidh tu cuideachd mu chunntadh ann an Gàidhlig, uair, làithean na seachdaine, agus cò às a tha thu, a’ cleachdadh ainmean-àite ann an Gàidhlig.

Level 2
Consolidate your widening vocabulary relating to more complex everyday situations, for example, shopping in a town and meeting family members and be able to describe in simple terms what you are wearing. You will gain confidence in reading simple, short texts and begin talking about familiar topics and activities.

ÌRE 2
Adhartachadh do bhriathrachas tro shuidheachaidhean làitheil nas duilghe, mar eiseimpleir, ceannach sna bùithtean sa bhaile-mhòr agus coinneachadh ri càirdean agus bidh comas agad air innse ann an abairtean sìmplidh mun aodach a th’ ort. Gheibh thu barrachd misneachd ann an leughadh theacsaichean sìmplidh goirid agus tòiseachadh a’ bruidhinn mu chuspairean is ghnìomhachdan a tha aithnichte dhut. 

Level 3 - 5
Will build on continuing progress, you will learn to engage with texts that use every day, high frequency language and will become more consistent in understanding the main points in radio or television programmes where standard speech is relatively slow and clear.

ÌRE 3 - 5
Thèid togail air adhartas leantainneach, ionnsaichidh tu cleachdadh air teacsaichean a bhios agad a h-uile latha, abairtean a bhios tu a’ cleachdadh tric agus fàsaidh tu nas cunbhalaich ann an tuigsinn nam prìomh phuingean ann am prògraman air an rèidio no telebhisean, far a bheil a’ chainnt gu h-àbhaisteach slaodach agus soilleir.  

Clas Còmhraidh (Conversation for Gaelic speakers). The sessions are free.
Sessions are held at Kelvin Hall and are designed for those learners who are comfortable with Gaelic but would like to practice their skills as well as meeting and learning in an informal setting.

Clas Còmhraidh (Còmhradh do luchd-labhairt na Gàidhlig). Bidh na seiseanan an-asgaidh.
Bidh na clasaichean gan cumail ann an Talla Cheilbhinn agus tha iad dealbhaichte airson luchd-ionnsachaidh a tha cofhurtail leis a’ chànan ach a tha airson an sgilean a chleachdadh, a thuilleadh air a bhith a’ coinneachadh agus ag ionnsachadh ann an suidheachadh neo-fhoirmeil.

Clann is Cluich
Is a Gaelic Group which provides fun activities and opportunities for primary school pupils aged 5-12 years. It helps them to develop their Gaelic language skills in a social setting and runs throughout the school year.

Clann is Cluich
Buidheann Gàidhlig a bhios a’ cur air adhart ghnìomhachdan spòrsail agus cothroman do chlann bun-sgoile bho 5-12 bliadhna dh’aois. Bheir seo dhaibh cothrom air na sgilean Gàidhlig aca a leasachadh ann an suidheachadh sòisealta a bhios a’ leantainn tron bhliadhna sgoile.

Gaelic Bookbug
A fun, interactive session aimed at parents/carers and children aged 0-3 years learning together using Gaelic nursery rhymes, stories and music. (Sessions are free and are open to all not just those who speak Gaelic)

Pollokshields Library

Tuesdays: 10.30am - 11.00am

Dennistoun Library

Thursdays: 10.30am - 11.00am

Hillhead Library

Fridays: 10.30am - 11.00am

Bookbug Gàidhlig

Seisean spòrsail eadar-obrachail ag amas air pàrantan/luchd-cùraim agus clann aois 0-3 bliadhna, ag ionnsachadh còmhla tro chleachdadh air rannan chloinne ann an Gàidhlig, sgeulachdan agus ceòl. (Bidh na seiseanan an-asgaidh agus fosgailte do na h-uile, chan ann dìreach dhaibhsan le Gàidhlig).

Leabharlann Pollokshields

Madainn Dimàirt: 10.30am - 11.00am

Leabharlann Dennistoun: 10.30am - 11.00am

Leabharlann Hillhead

Madainn Dihaoine: 10.30am - 11.00am