This is our new work-in-progress site.

Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept

Sign up to our Gaelic Newsletter - Faodaidh sibh clàradh an seo

Glasgow’s ambition is to have a vibrant, thriving Gaelic community, open to all and Glasgow Life is delighted to be able to contribute to this ambition. The Glasgow Life Gaelic Newsletter is a bi-lingual publication produced by Glasgow Life with funding from Bord na Gaidhlig, for everyone with an interest in Gaelic language, art and culture.

The newsletter is where you can find out more about the Gaelic language and cultural activities provided by Glasgow Life and other community groups and organisations. Over the coming months we will be looking at how to increase readership and encourage those who don’t currently speak Gaelic to get more involved in Gaelic activities in their community.

Sign up to our Newsletter by emailing: glasgowslearning@glasgowlife.org.uk 

If you would like to contribute Gaelic activities in Glasgow for the next edition of the newsletter, please contact: glasgowslearning@glasgowlife.org.uk


​Is e àrd-amas baile Ghlaschu gum bi coimhearsnachd Ghàidhlig bheòthail shoirbheachail sa bhaile a bhios fosgailte do na h-uile, agus tha Glaschu Beò air leth toilichte a bhith comasach air cur ris a’ ghlòir-mhiann seo. ’S e foillseachadh dà-chànanach a th’ anns an Litir-naidheachd Ghàidhlig aig Glaschu Beò a tha air a toirt gu buil le maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig do gach neach le ùidh ann an cànan, ealain is cultar na Gàidhlig.

Is ann san litir-naidheachd a gheibh sibh tuilleadh a-mach mu ghnìomhachdan cànan is cultar na Gàidhlig a tha air an toirt thugaibh le Glaschu Beò agus le eagrachasan is buidhnean coimhearsnachd eile. Thar nam mìosan a tha romhainn, bidh sinn a’ coimhead ri àireamh an luchd-leughaidh a mheudachadh agus a’ brosnachadh nan daoine sin aig nach eil Gàidhlig gu làithreach gus a dhol an sàs ann an gnìomhachdan Gàidhlig sa choimhearsnachd aca fhèin. Faodaidh sibh clàradh an seo (ceangal post-d: glasgowslearning@glasgowlife.org.uk). Airson sùil a thoirt air an eagran as ùire den litir-naidheachd, gliogaibh air a’ cheangal fa ur comhair.

Nam bu mhath leibh fiosrachadh sam bith a sholarachadh mu ghnìomhachdan Gàidhlig ann an Glaschu airson an ath eagrain den litir-naidheachd, cuiribh fios gu: glasgowslearning@glasgowlife.org.uk