Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept

GUIR! Gairm airson Luchd-ealain is Buidhnean

Read this call-out in English

Read full call-out and application information in English

GUIR! Call Out for Artists and Organisations

£3k ri fhaighinn gus na pròiseactan Ealain Ghàidhlig agaibh a leasachadh: Gairm airson Luchd-ealain is Buidhnean a tha ag obair ann an co-theacsan Gàidhlig. Ceann-latha airson tagraidhean: Didòmhnaich 30 Faoilleach 2022

Anns na beagan bhliadhnaichean a dh’fhalbh tha àite cudromach air a bhith aig Glaschu Beò a thaobh obair a chruthachadh agus a leasachadh do luchd-ealain eadar-dhealaichte aig a bheil ùidh ann an dòighean deuchainneach a chleachdadh a thaobh ealain Ghàidhlig. A-nis airson a’ cheathramh turais, tha GUIR!, am prògram brosnachaidh le modal co-obrachail gus obair ùr Ghàidhlig a leasachadh thar caochladh chuspairean, a’ toirt cuireadh do luchd-ealain molaidhean a chur a-steach airson pàirt a ghabhail san sgeama. Tha e na chothrom sgrùdadh agus leasachadh a dhèanamh air cleachdaidhean agus foirmean Ealain Ghàidhlig aig ìrean tràtha de leasachadh pròiseict. Stèidhichte air muinntireas ionann ri 3 seachdainean làn-ùine no 6 seachdainean pàirt-ùine, le prògram-bogaidh air Cultar na Gàidhlig, is e cothrom inntinneach a tha seo gus beachdan ùra, dùbhlanach agus aig fìor thoiseach an leasachaidh a thoirt air adhart chun ath cheum.

Tha sinn a’ sireadh mholaidhean airson pròiseactan a tha a’ freagairt ri aon no barrachd de na slatan-tomhais a leanas:
• sgeulachdan bho choimhearsnachdan Gàidhlig ann an Glaschu nach cualas riamh roimhe no a bha air
am falach
• pròiseactan a tha a’ fosgladh shlighean ùra airson cruthachalachd ann an Cultar na Gàidhlig
• pròiseactan a bhrosnaicheas co-obrachadh le luchd-ealain no buidhnean eile, no roinn na Gàidhlig
• freagairtean don t-suidheachadh làithreach a thaobh cànan na Gàidhlig, coloinidheachd, seilbh
fearainn agus èiginn na gnàth-thìde
• pròiseactan bho raon farsaing de chruthan ealain a’ gabhail a-steach seanchas, cèilidh, litreachas,
ceòl, dannsa, dràma, taisbeanadh beò, sgrìobhadh ùr, obair-ciùird, film, beò-dhealbhadh agus ealain
lèirsinneach

Gus pròiseact a mholadh, cuiribh post-d gu GL.learningteam@glasgowlife.org.uk airson foirm tagraidh. Is e an ceann-latha airson mholaidhean Didòmhnaich 30 Faoilleach 2022 aig 11:59f.

Airson tuilleadh fiosrachaidh no ma tha sibh airson bruidhinn mu mholadh cuiribh fios thugainn air an aon
sheòladh puist-d.

Thèid innse do thagraichean soirbheachail ro Diluain 7 Gearran 2022

Prìomh chinn-latha airson a h-uile tagraiche soirbheachail

• 1-4 Màrt 2022 (9:30-4: 30f) Cùrsa 4-latha air-loidhne leis an luchd-ealain gu lèir co-cheangailte ri
GUIR! (Cultar na Gàidhlig, eachdraidhean, goireasan agus co-obrachadh)

• 17, 24, 31 Màrt agus 7 Giblean 2022 4 seiseanan-obrach seachdaineil co-obrachail

• 10 agus 11 Cèitean 2022

Co-roinn air-loidhne do luchd-ealain GUIR! gus beachdan a thoirt seachad bhon ùine brosnachaidh aca

 

Fiosrachadh a bharrachd
• Thèid suas ri 3 pròiseactan a thaghadh airson lìbhrigeadh sa Mhàrt/Giblean 2022
• Bidh buidseat suas ri £3000 ann airson gach pròiseict + taic neo-airgeadach a bharrachd
• Bidh luchd-ealain soirbheachail a’ gabhail pàirt ann an cùrsa air-loidhne 4-latha agus feumaidh iad a
bhith saor gus a fhrithealadh
• Fosgailte do luchd-ealain aig a bheil Gàidhlig (ìre sam bith) agus daoine gun Ghàidhlig aig a bheil ùidh
ann an cultar na Gàidhlig.
• Mura h-eil Gàidhlig agaibh bu chòir cuid den mhaoineachadh a thoirt do neach/luchd-ealain coobrachail aig a bheil Gàidhlig mar phàirt den phròiseact
• A rèir nàdar a’ mholaidh agaibh, faodar pasgan taic neo-airgeadach a leasachadh airson gach
pròiseact le cuideachadh bho chom-pàirtichean agus a rèir nan cuingeadan làithreach
• Bidh cuideachadh air-loidhne ann dhuibh tron ùine brosnachaidh gus taic a thoirt do leasachadh na
h-obrach agaibh
• Faodar buidseat fa leth a shònrachadh airson chùisean sònraichte m.e. cosgaisean obrach air-loidhne
no stuthan
• Cha tèid maoineachadh a thoirt do phròiseact a tha ann mar-thà no do bheachd a chaidh a
leasachadh roimhe seo.
• Bu chòir don phròiseact crìochnachadh le co-roinneadh (sònraichte no fosgailte) a tha ri fhaighinn
ann an cruth didseatach

Tha GUIR! air a lìbhrigeadh le Glaschu Beò agus na phàirt den Ro-innleachd Ealain Ghàidhlig (ceangal an seo) airson Plana Gàidhlig Comhairle Baile Ghlaschu. Bidh GUIR! ag obair ann an com-pàirteachas le Thèatar Nàiseanta na h-Alba, Sabhal Mòr Ostaig, Conservatoire Rìoghail na h-Alba agus Tramway. Tha GUIR! air a mhaoineachadh le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.

Tha èiginn Covid-19 air a bhith na dhùbhlan don h-uile duine a’ toirt a-steach luchd-ealain agus
coimhearsnachdan. Is ann air an adhbhar seo a tha GUIR! a' cuimseachadh air obair a ghabhas leasachadh tro dhòighean didseatach no obair bheò a ghabhas gluasad gu riochd didseatach gu furasta ma thig cuingeadan a bharrachd. Tha Glaschu Beò an còmhnaidh dealasach a thaobh obair agus teachd-a-steach a thoirt do luchd-ealain aig àm sam bith a ghabhas a dhèanamh. Bu chòir na pròiseactan a bhith a’ leantainn cuingeadan Riaghaltas na h-Alba a thaobh Covid-19. Leis gur e pròiseact brosnachaidh a tha seo is dòcha gun obraich e a dh’ionnsaigh ìre eile den phròiseact agaibh, taobh a-muigh a’ mhaoineachaidh seo.

Tha Glaschu Beò taingeil airson taic bho mhaoin GLAIF aig Bòrd na Gàidhlig.