Gaelic Arts: Drama workshops / Bùthan-obrach dràma

Gaelic Arts: Drama workshops / Bùthan-obrach dràma

Gaelic Arts: Drama workshops / Bùthan-obrach dràma

Book tickets

Free
Workshops take place at Hillhead Library every Sunday from 24 April to 29 May. Email: artmusiclearning@glasgowlife.org.uk to book your place

Dates and times

Every week on Sunday from 14th Aug - 2nd Oct 2022 until 18th Sep 2022
2:00PM - 4:00PM

Teacsa Gàidhlig gu h-ìosal (Gaelic language text below)

Would you like to use your Gaelic in a creative way and have a go at script writing, acting, dancing or singing? Would you like to make Gaelic-speaking friends from across the city? Here’s your chance to join a series of fun, informal workshops with drama professionals, for FREE!

From new speakers to fluent speakers, learners to choir singers, our community drama workshops are open to everyone with an interest in the Gaelic language. Together we’ll develop new work, with the opportunity to stage it at the National Mod in Perth, October 2022.

We also welcome anyone with set- and prop-building or costume-making skills, and people who’d be interested in an organisational backstage role.

Join the series of workshops, every Sunday from 2pm to 4pm at Hillhead Library:
14, 21, 28 August | 4, 11, 18, 25 September | 2 October
Please note: Drama Performance is in Perth on 19 October

To book your place please email amcv@glasgowlife.org.uk


With support from Bòrd na Gàidhlig

-----------------------

Am bu mhath leat do Ghàidhlig a chleachdadh ann an dòigh chruthachail agus feuchainn air sgrìobhadh sgriobt, cleasachd, dannsa no seinn? Am bu mhath leat caraidean le Gàidhlig a dhèanamh bho air feadh a’ bhaile? Seo an cothrom agad a dhol an sàs ann an sreath de bhùthanobrach spòrsail, neo-fhoirmeil le proifeiseantaich dràma, AN-ASGAIDH!

Bho luchd-labhairt ùra gu fileantaich, luchd-ionnsachaidh gu seinneadairean còisir, tha na bùthanobrach dràma coimhearsnachd againn fosgailte don h-uile duine le ùidh sa Ghàidhlig. Còmhla, leasaichidh sinn obair ùr, le cothrom a chur air àrd-ùrlar aig a’ Mhòd Nàiseanta ann am Peairt, Dàmhair 2022.

Tha sinn cuideachd a’ cur fàilte air neach sam bith aig a bheil sgilean togail seata no propaichean, no as urrainn aodach a dhèanamh, agus daoine aig a bheil ùidh ann an dreuchd eagrachaidh air cùl na stèidse.

Thig don t-sreath de shia bùthan-obrach, gach Didòmhnaich bho 2f gu 4f aig Leabharlann Hillhead:

An Lùnastal: 14, 21, 28
An t-Sultain: 4, 11, 18, 25
An Dàmhair: 2
 

Please note: Drama Performance is in Perth on 19 October

Gus àite a ghlèidheadh cuiribh post-d gu amcv@glasgowlife.org.uk


Le taic bho Bhòrd na Gàidhli


Venue Map

Venue

Hillhead Library

Byres Road, Glasgow, G12 8AP

Similar Events

Digi-PALS at Hillhead Library
Digi-PALS at Hillhead Library
Digi-PALS at Hillhead Library