Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept

Coronavirus (Covid-19) – Latest Information

Coronavirus - Latest Information
Glasgow Drama Group / Bhuidheann ùr Dràma Ghlaschu

Glasgow Drama Group / Bhuidheann ùr Dràma Ghlaschu

THIS EVENT HAS EXPIRED

Glasgow Drama Group / Bhuidheann ùr Dràma Ghlaschu

THIS EVENT HAS EXPIRED

Dates and times

Sunday 23 February 2020
3:00PM - 4:30PM

Join our new Glasgow Drama Group for a FREE six-week course! 

Thigibh do Bhuidheann ùr Dràma Ghlaschu airson cùrsa sia-seachdainean AN-ASGAIDH!   

-------------------------------------------

Glasgow Life, together with theatre company Tricky Hat Productions, invite you to join a 6- week collaboration which will culminate in a performance sharing this April.

Following the success of the Glasgow Drama Group at Mòd 2019, this fresh call-out is to the Gaelic community: Gaelic speakers and Gaelic learners are all welcome, no drama experience necessary.

If you want to take part in an exciting multimedia theatre project using Gaelic, please join us…. Mòd 2020 beckons!

To register, and for more info, email artmusiclearning@glasgowlife.org.uk

---

Tha Glaschu Beò còmhla ris a’ chompanaidh dràma Tricky Hat Productions, a’ toirt cuireadh dhuibh a thighinn gu co-obrachadh 6-seachdainean a chrìochnaicheas le gnìomhadh co-roinnte air àrd-ùrlar sa Ghiblean.

A’ leantainn air soirbheachas Buidheann Dràma Ghlaschu aig a’ Mhòd 2019, tha an cuireadh às ùr seo a’ dol gu h-àraidh chun na coimhearsnachd Ghàidhlig: tha luchd-labhairt na Gàidhlig agus luchd-ionnsachaidh uile di-beathte agus chan eil eòlas ro-làimh ann an dràma riatanach. 

Nam bu mhath leibh pàirt a ghabhail ann am pròiseact theatar ioma-mheadhanan a’ cleachdadh na Gàidhlig, feuch gun tig sibh còmhla rinn ... tha Mòd 2020 gar tàladh!

Airson clàradh agus tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d gu artmusiclearning@glasgowlife.org.uk


Venue Map

Venue

Hillhead Library

Byres Road, Glasgow, G12 8AP

Open tomorrow 11:00am - 4:00pm

More venue information