Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept
Shinty Ceilidh with the Glenfinnan Ceilidh Band

Home What's on

Shinty Ceilidh with the Glenfinnan Ceilidh Band

THIS EVENT HAS EXPIRED

Home What's on

Shinty Ceilidh with the Glenfinnan Ceilidh Band

THIS EVENT HAS EXPIRED

Go Live!

Dates and times

Sunday 5 August 2018
5:30PM - 7:00PM
Cèilidh Camanachd le Còmhlan Cèilidh Ghleann Fhionnain 

Cèilidh air a’ ghlasach, ann an stoidhle thraidiseanta le òrain Ghàidhlig a’ comharrachadh camanachd, spòrs nan Gàidheal, le Màiri Anna NicUalraig, Còmhlan Cèilidh Ghleann Fhionnain agus caraidean. Tha co-chomann fada air a bhith aig na Gàidheil le gèam na Camanachd sa bhaile, le seann ghnàthasan is sgeulachdan agus cuid de na h-òrain as suaicheanta ann an stòr nan òran Ghàidhlig. Togaibh oirbh a dhannsa no dìreach gabhaibh air ur socair a dh’èisteachd ri cuid den luchd-ciùil Gàidhlig as fheàrr air an t-saoghal aig cridhe Geamannan Mòra na Roinn Eòrpa.

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.


A ceilidh on the green, traditional style with Gaelic song celebrating Shinty, the sport of the Gaels with Mary Ann Kennedy, Glenfinnan Ceilidh Band, Robert Robertson and Gillebride MacMillan. The Gaels have a long association with the game of Shinty in the city, old rituals and stories with some of the most iconic songs in the Gaelic repertoire.  Kick your shoes or just relax and listen to some of the world’s best Gaelic musicians in the heart of the European Championships.

Supported by Bòrd na Gàidhlig.

Venue

GO LIVE! at the Green

Greendyke Street, Glasgow, G1 5DB